Ožujak 2016

A European PATRIOT Act Will Not Keep People Safe - Ron Paul

By Ron Paul

It was not long after last week’s horrifying bombings in Brussels that the so-called security experts were out warning that Europeans must give up more of their liberty so government can keep them secure from terrorism. I guess people are not supposed to notice that every terrorist attack represents a major government failure and that rewarding failure with more of the same policies only invites more failure.

I am sure a frightened population will find government promises of perfect security attractive and may be willing to allow more surveillance of their personal lives. They should pause a little beforehand and consider what their governments have done so far to keep them “safe.”

Evropski Patriotski akt građanima neće donijeti bezbjednost - Ron Paul

Autor: Ron Paul

Nedugo nakon užasnih bombardovanja prošle sedmice u Briselu tzv. stručnjaci za bezbednost su upozoravali da Evropljani moraju žrtvovati više slobode da bi vlada mogla da ih čuva od terorizma. Pretpostavljam da to znači da ljudi ne bi trebali da primijete da svaki teroristički napad predstavlja veliki neuspjeh vlade, i da nagrađivanje neuspjeha sa još više jednake politike samo priziva još više neuspjeha.

Siguran sam da će prestrašeno stanovništvo naći vladina obećanja o savršenoj bezbjednosti atraktivnima i da će možda biti spremni dozvoliti veći stepen nadzora nad svojim vlastitim životima. Oni bi se trebali zaustaviti na momenat i razmotriti šta su njihove vlade do sada uradile da ih čuvaju "bezbjednima."

Sirija: Pet godina patnje i laži - Otvoreno pismo oca Daniela zapadnim vladama

Deir Mar Yakub, Qâra, Sirija – 11. ožujak 2016.

Preuzvišeni,

Ja sam belgijski državljanin u Siriji i obraćam se Vama, časni ministre naše drage zemlje, da prenesete informaciju o mojoj situaciji i tražim od Vas da i dalje radite kako bi zaštitili nas i sirijski narod.

2010. godine, ja, otac Daniel Maes, norbertinski svećenik iz flamanskog samostana Postel-Mol, došao sam u Siriju u vjersku zajednicu Mar Yakub, Qâra, Qalamoun. Stigao sam s puno predrasuda i sumnji. Kontaktom sa stanovništvom i zemljom sam doživio kulturalni šok.

Does socialism work? A classroom experiment

An economics professor at a local college made a statement that he had never failed a single student before, but had recently failed an entire class. That class had insisted that Obama’s socialism worked and that no one would be poor and no one would be rich, a great equalizer.

The professor then said, “OK, we will have an experiment in this class on Obama’s plan”… All grades will be averaged and everyone will receive the same grade so no one will fail and no one will receive an A…. (substituting grades for dollars – something closer to home and more readily understood by all).

Da li socijalizam funkcioniše? Eksperiment u učionici

Profesor ekonomije na lokalnom univerzitetu je dao izjavu da nikada nije oborio nijednog studenta, ali da je nedavno oborio cijeli razred. Taj razred je insistirao na tome da Obamin socijalizam funkcioniše i da u istome niko neće biti siromašan i niko neće biti bogat, dakle sjajan sistem postizanja jednakosti.

Profesor je onda rekao: "U redu, imaćemo eksperiment Obaminog plana u ovom razredu" ... Sve ocjene će biti izračunate u prosjek i svi će dobiti istu ocjenu tako da niko neće pasti i niko neće dobiti ocjenu 5 .... (Zamjenjujući ocjene za dolare - pošto su one prigodnije za ovu upotrebu i što će svi lakše razumjeti).

"It's not an endlessly expanding list of rights ...

"It's not an endlessly expanding list of rights -- the 'right' to education, the 'right' to health care, the 'right' to food & housing.  That's not freedom that's dependency.  Those aren't rights, those are rations of slavery -- hay & barn for human cattle."  - P. J. O'Rourke

"It's not an endlessly expanding list of rights ...