Studeni 2015

Milton Friedman – Why Freedom of Speech is Important

“We believe the whole justification for free press, for free speech, for our whole system of adversary justice, the whole justification is that people will be best able to distinguish truth from falsity if they have an opportunity to hear a variety of different opinions.”

Video: 

Milton Friedman - Zašto je sloboda govora važna

“Mi vjerujemo da je cijelo opravdanje za slobodu štampe, za slobodu govora, za naš cijeli sistem adverzijalnog krivičnog postupka, čitavo opravdanje je da će ljudi najbolje biti u stanju da razlikuju istinu od obmane ako imaju priliku da čuju niz različitih mišljenja.”

Video: 

Irwin Schiff – Goal of Libertarian Party is Getting a More Libertarian Environment

“The thing is how would my candidacy help promote a more libertarian environment in this country? The reason for the party is to get a more libertarian environment; not to necessarily strengthen the party, because we are not interested in patronage.” An excerpt from a speech by Irwin Schiff for the Libertarian party presidential nomination at the 1996 Libertarian National Convention.

Video: 

Irwin Schiff – Cilj libertarijanske stranke je stvaranje libertarijanističkijeg okruženja

“Ispravnije pitanje je kako bi moja kandidatura pomogla u promovisanju libertarijanističkijeg okruženja u ovoj zemlji? Razlog za postojanje političke stranke je da se dobije više slobodarska životna sredina, a ne nužno da se ojača stranka, jer mi nismo zainteresovani za stranački patronat.” Isječak iz nastupa Irwina Schiffa za predsjedničku nominaciju Libertarijanske stranke tokom američke Libertarijanske nacionalne konvencije 1996.

Video: